Säker vård

 • Patientsäkerhet i fokus

  Neurology Clinic arbetar kontinuerligt med kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor. Detta för att utveckla tjänsterna för dig som patient och ge dig vården du är värd.

  Målet för vårt arbete

  Övergripande mål är att tillgodose en hög och jämn vårdkvalitet. Det gör vi för att du som patient och kund ska få en god och säker vård och uppleva att vi håller vad vi lovar. För att lyckas med det måste vi förstå dina behov, krav och förväntningar. Nöjda patienter och kunder är vår drivkraft och kvittot på att vi är professionella.

 • Säker hantering av personuppgifter hos Neurology Clinic

  Varje gång du söker vård hos oss registrerar vi personuppgifter om dig i olika vårdregister. Det behöver vi göra för att du som patient ska få en så god och säker vård som möjligt.
  Vi behandlar dina personuppgifter inom hälso- och sjukvården för
  • patientjournalen och annan dokumentation som behövs för din vård
  • administration i syfte att ge rätt vård
  • annan dokumentation som följer av lag, förordning eller annan författning
  • utveckling och kvalitetssäkring av vården
  • planering, utvärdering och verksamhetsuppföljning
  • upprättande av statistik om hälso- och sjukvårdens resultat exempelvis till kvalitetsregister
  Behandlingen av dina personuppgifter för uppfyllande av dessa ändamål är reglerad i Patientdatalagen (2008:355)

  För vissa personuppgiftsbehandlingar behöver vi ditt samtycke, exempelvis för att få göra digitala utskick som kvalitetsenkäter till dig via e-post eller sms. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke, varpå personuppgiftsbehandlingen upphör. Observera att respektive vårdgivare hanterar dessa samtycken och vill du återkalla ditt samtycke hos fler än en vårdgivare, måste du kontakta samtliga. Detta gäller även medicinsk service som exempelvis laboratorier och röntgen.

  Vi samlar bara in personuppgifter om dig som är nödvändiga för att uppfylla ändamålen med personuppgiftsbehandlingen.

  Vi behandlar även känsliga personuppgifter där de anses nödvändiga för att ge dig rätt och säker hälso- och sjukvård. I vissa fall behandlas även personuppgifter om närstående som du själv eller den närstående har lämnat.

   

   

 • Journalkopior

  Vi får bara lämna ut uppgifter om dig om varken du eller någon närstående till dig lider men av ett utlämnande. Utgångspunkten är att utlämnande av dina uppgifter ska ske med ditt samtycke. I vissa situationer har vi dock enligt lagstiftning uppgiftsskyldighet gentemot landsting och myndigheter.

  För journaler gäller sekretess och tystnadsplikt. Obehöriga hindras från att få tillgång till dina personuppgifter genom olika säkerhetsåtgärder, exempelvis behörighetsbegränsning för åtkomst till patientuppgifter.

  Bevarande och gallring

  I regel bevaras patientjournaler och de personuppgifter som finns där i minst 10 år från senaste vårdtillfället. Uppgifter för patient- och ekonomiadministration bevaras så länge vi har en laglig grund för vår behandling och de anses nödvändiga att bevara. Efter det kommer de att raderas eller avidentifieras så att de inte längre går att koppla till en person.

  Vårt dataskyddsombud går att nås skriftligt via mejl neurologi@neuroclinic.se

   

 • Klagomål och synpunkter

  Vi strävar hela tiden efter att bli bättre och erbjuda den bäst möjliga vården. Därför uppskattar vi om du berättar för oss om du inte är nöjd med bemötandet eller vården hos oss. Det finns flera sätt att göra detta på:

  Synpunkter
  Om du har frågor eller påpekanden som inte rör medicinska ärenden kan du skicka e-post till oss på neurologi@neuroclinic.se eller neurofys@neuroclinic.se

  Medicinska ärenden
  Gäller det medicinska ärenden ska du kontakta vår verksamhetschef.
  Verksamhetschef: Tor Ansved
  Helst per brev men också via e-post:
  Adress:
  Verksamhetschef
  Neurology Clinic
  Box 5605
  114 86 Stockholm.
  E-post: Tor.ansved@neuroclinic.se

  Patientnämnden
  Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som ska finnas i alla landsting och regioner. Patientnämnden utreder inte själv klagomål utan fungerar som stöd och hjälp för patienter eller närstående och kan vid behov agera länk till berörd verksamhet. Patientnämnden har tystnadsplikt och kan hjälpa patient eller närstående att föra fram klagomål och synpunkter till verksamheten, samt se till att svar ges.

  Inspektionen för vård och omsorg
  IVO utreder händelser som inneburit att patienten fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit. IVO ska även utreda klagomål som gäller tvångsvård och händelser som allvarligt och på ett negativt sätt påverkat självbestämmande, integritet eller rättslig ställning.
  Om du själv eller en närstående råkat ut för en vårdskada eller om du upplevt bristande patientsäkerhet kan du framföra detta till Inspektionen för vård och omsorg.

  Patientförsäkring
  Om du drabbas av en skada när du vårdas inom offentlig sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Du kontaktar då Patientförsäkringen LÖF.  Om vården är privat- eller privatförsäkringsfinansierad så gäller läkarens egen patientskadeförsäkring, kontakta då din vårdgivare.

 • Sekretess och tystnadsplikt

  Hos Neurology Clinic gäller sekretess och tystnadsplikt. Obehöriga hindras från att få tillgång till dina personuppgifter genom särskilda säkerhetsåtgärder, exempelvis begränsning av behörigheter för åtkomst till patientuppgifter.

  Vi får bara lämna ut uppgifter om dig om varken du eller någon närstående till dig lider av ett utlämnande. Utgångspunkten är att utlämnande av dina uppgifter ska ske med ditt samtycke.

  I Sverige finns så kallad sammanhållen journalföring. Det innebär att andra vårdgivare kan få tillgång till den journalinformation som är viktig för diagnos och vård.

  Men det betyder inte att journaluppgifter som dokumenterats hos en vårdgivare automatiskt syns hos en annan. Det är bara den vårdgivare som har en pågående patientrelation med dig som får ta del av uppgifter om dig i en sammanhållen journal. När vårdpersonal hos en ny vårdgivare som du möter vill läsa dina uppgifter krävs rätt behörighet. Du som patient ska samtycka till att din journal får läsas.

  Du har alltid möjlighet att stå utanför sammanhållen journalföring genom att spärra dina journaler. Kontakta i sådana fall din vårdenhet.

Scrolla till toppen