Säker vård

 • Patientsäkerhet i fokus

  Sophiahemmet arbetar kontinuerligt med kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor. Detta för att utveckla tjänsterna för dig som patient och ge dig vården du är värd.

  Målet för vårt arbete

  Övergripande mål är att tillgodose en hög och jämn vårdkvalitet. Det gör vi för att du som patient och kund ska få en god och säker vård och uppleva att vi håller vad vi lovar. För att lyckas med det måste vi förstå dina behov, krav och förväntningar. Nöjda patienter och kunder är vår drivkraft och kvittot på att vi är professionella.

  Sophiahemmet är kvalitetscertifierat

  ”För god och tidsenlig vård”. Så formulerade Drottning Sophia sin insiktsfulla vision för Sophiahemmet redan 1889. Den vårdvisionen håller fortfarande för dagens kvalitets- och omvårdnadsutveckling, även om kravet på kvalitetssäkrade verksamheter och ledningssystem nu är inskrivet i lagen.

  I november 2008 lät Sophiahemmet genomföra en extern granskning av hela sitt kvalitetssystem. Den visade att lagens krav på patientsäkerhet och kvalitetsutveckling överensstämde väl med kraven i SS-EN ISO 9001:2015, vilket resulterade i att Sophiahemmet tilldelades kvalitetscertifikat. Nu granskar vi kontinuerligt resultatet av vårt arbete för att säkerställa och utveckla vår vårdkvalitet – så att vi kan ge dig vården du är värd.

  Avsteg från dokumenterade vårdprocesser och rutiner och oväntade händelser i verksamheterna rapporteras till våra ansvariga chefer. Varje avvikelse analyseras och åtgärdas. Åtgärder följs sedan upp och utvärderas av verksamhetschefer och chefläkare.

 • Säker hantering av personuppgifter hos Neurology Clinic

  Varje gång du söker vård hos oss registrerar vi personuppgifter om dig i olika vårdregister. Det behöver vi göra för att du som patient ska få en så god och säker vård som möjligt.
  Vi behandlar dina personuppgifter inom hälso- och sjukvården för
  • patientjournalen och annan dokumentation som behövs för din vård
  • administration i syfte att ge rätt vård
  • annan dokumentation som följer av lag, förordning eller annan författning
  • utveckling och kvalitetssäkring av vården
  • planering, utvärdering och verksamhetsuppföljning
  • upprättande av statistik om hälso- och sjukvårdens resultat exempelvis till kvalitetsregister
  Behandlingen av dina personuppgifter för uppfyllande av dessa ändamål är reglerad i Patientdatalagen (2008:355)

  För vissa personuppgiftsbehandlingar behöver vi ditt samtycke, exempelvis för att få göra digitala utskick som kvalitetsenkäter till dig via e-post eller sms. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke, varpå personuppgiftsbehandlingen upphör. Observera att respektive vårdgivare hanterar dessa samtycken och vill du återkalla ditt samtycke hos fler än en vårdgivare, måste du kontakta samtliga. Detta gäller även medicinsk service som exempelvis laboratorier och röntgen.

  Vi samlar bara in personuppgifter om dig som är nödvändiga för att uppfylla ändamålen med personuppgiftsbehandlingen.

  Vi behandlar även känsliga personuppgifter där de anses nödvändiga för att ge dig rätt och säker hälso- och sjukvård. I vissa fall behandlas även personuppgifter om närstående som du själv eller den närstående har lämnat.

   

   

 • Sparande av prover och uppgifter för kvalitetsregister

  Sophiahemmet, liksom alla andra vårdgivare, bedriver utvecklings- och kvalitetsarbete. När du lämnar blodprover eller vävnadsprover tillfrågas du därför om provet kan sparas i en biobank. Sparade prover kan komma att användas för din vård i framtiden, men också för forskning och kvalitetsutveckling. Om du tackar ja till detta kommer alla dina prover att skyddas med stöd av Biobankslagen, men du har rätt att tacka nej. Vidare kan du tillfrågas om att delta i olika kvalitetsregister eller anonymt besvara enkäter om hur du upplevt vården hos oss. Du kan självfallet avstå även från detta, och du ska i så fall meddela personalen att så är fallet.

 • Klagomål och synpunkter

  Vi strävar hela tiden efter att bli bättre och erbjuda den bäst möjliga vården. Därför uppskattar vi om du berättar för oss om du inte är nöjd med bemötandet eller vården hos oss. Det finns flera sätt att göra detta på:

  • Om du har frågor eller påpekanden som inte rör medicinska ärenden kan du skicka e-post till oss på neurologi@neuroclinic.se eller neurofys@neuroclinic.se
  • Gäller det medicinska ärenden ska du kontakta vår verksamhetschef.
   Verksamhetschef: Tor Ansved
   Helst per brev men också via e-post:
   Adress:
   Verksamhetschef NN
   Neurology Clinic
   Box 5605
   114 86 Stockholm.
   E-post:
   för.efternamn@neuroclinic.se
  • Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som ska finnas i alla landsting och regioner. Patientnämnden utreder inte själv klagomål utan fungerar som stöd och hjälp för patienter eller närstående och kan vid behov agera länk till berörd verksamhet. Patientnämnden har tystnadsplikt och kan hjälpa patient eller närstående att föra fram klagomål och synpunkter till verksamheten, samt se till att svar ges. Patientnämnden kan också ge råd och stöd när det gäller ersättning för skada som uppkommit i samband med vård. Är patienten under 18 år ska patientnämnden ta hänsyn till detta och hantera ärendet skyndsamt.
   Den patient som har ett klagomål ska vända sig till patientnämnden i det landsting där vården givits. Om klagomålet gäller att hemlandstinget inte vill betala för vård i annat landsting ska klagomålet däremot gå till patientnämnden i hemlandstinget.
  • IVO har från och med 1 januari 2018 skyldighet att utreda händelser som inneburit att patienten fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit. IVO ska även utreda klagomål som gäller tvångsvård och händelser som allvarligt och på ett negativt sätt påverkat självbestämmande, integritet eller rättslig ställning. För att IVO ska kunna utreda ett klagomål bör det lämnas in inom två år från det att händelsen inträffat.
   IVO utreder alltså bara händelser under vissa förutsättningar och där patienten först har varit i kontakt med vårdverksamheten. Om du själv eller en närstående råkat ut för en vårdskada eller om du upplevt bristande patientsäkerhet kan du framföra detta till Inspektionen för vård och omsorg.
  • Om du drabbas av en skada när du vårdas inom offentlig sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Du kontaktar då Patientförsäkringen LÖF.  Om vården är privat- eller privatförsäkringsfinansierad så gäller läkarens egen patientskadeförsäkring, kontakta då din vårdgivare.
Scrolla till toppen