Kvalitet och Miljö

 • Ett ständigt pågående arbete

  Sophiahemmet är kvalitetscertifierat

  ”För god och tidsenlig vård”. Så formulerade Drottning Sophia sin insiktsfulla vision för Sophiahemmet redan 1889. Den vårdvisionen håller fortfarande för dagens kvalitets- och omvårdnadsutveckling, även om kravet på kvalitetssäkrade verksamheter och ledningssystem nu är inskrivet i lagen.

  I november 2008 lät Sophiahemmet genomföra en extern granskning av hela sitt kvalitetssystem. Den visade att lagens krav på patientsäkerhet och kvalitetsutveckling överensstämde väl med kraven i SS-EN ISO 9001:2015, vilket resulterade i att Sophiahemmet tilldelades kvalitetscertifikat. Nu granskar vi kontinuerligt resultatet av vårt arbete för att säkerställa och utveckla vår vårdkvalitet – så att vi kan ge dig vården du är värd.

  Avsteg från dokumenterade vårdprocesser och rutiner och oväntade händelser i verksamheterna rapporteras till våra ansvariga chefer. Varje avvikelse analyseras och åtgärdas. Åtgärder följs sedan upp och utvärderas av verksamhetschefer och chefläkare.

  Kvalitet och patientsäkerhet

  Vi på Neurology Clinic är noga med att våra patienter ska uppleva den goda kvalitet och säkerhet som genomsyrar verksamheten. Läs gärna mer i vår Kvalitetspolicy nedan.

  Vårt kompletta kliniskt neurofysiologiska laboratorium är ackrediterat enligt ISO 17025 av Swedac.

  Mål

  Övergripande mål är att tillgodose en hög kvalitet på vården och bemötandet. För att lyckas med det måste vi förstå dina krav och förväntningar. Nöjda patienter och kunder är kvittot på att vi har lyckats.

 • Kvalitetspolicy

  Ladda ner utskriftsvänlig version

  Samtliga medarbetare på Neurology Clinic strävar tillsammans efter att ständigt förbättra kvalitet och patientsäkerhet, det medicinska arbetet, utrednings- och behandlingsmetoder samt att utveckla det i samklang med nya vetenskapliga rön.

  Utredning och behandling genomförs i rätt omfattning utifrån medicinsk specialistkompetens och i enlighet med kundernas behov och önskemål. Vi efter strävar opartiskhet i verksamhetens alla delar.

  Ett engagerat bemötande och patientens delaktighet är självklart för alla som arbetar på den neurologiska och neurofysiologiska mottagningen.

  Medarbetare är delaktiga och engagerade i klinikens processer, rutiner och metodbeskrivningar och arbetar aktivt med att utveckla kvalitet och patientsäkerhet. Kontinuerlig uppföljning av mål, avvikelser, kundernas synpunkter och förbättringsförslag sker vid ledningens genomgång och delges samtliga medarbetare vid arbetsplatsmöten och dokumentation i digitaliserat system

  Att följa lagar och andra krav, som ställs på Neurology Clinic, är inte bara en viljeyttring utan en naturlig del av arbetet. Socialstyrelsens författning om ledningssystem, SOSFS 2011:9, för kvalitet och patientsäkerhet är grundläggande, liksom samhällskrav och Sophiahemmets kvalitetskrav och policy. Ledningen förbinder sig även att uppfylla kraven i ISO 17025

 • Nationella kvalitetsregister

  Neurology Clinic rapporterar till Svenska neuroregister. Ett nationellt kvalitetsregister med syfte att göra den neurologiska sjukvården likvärdig och högkvalitativ samt att säkerställa att behandlingsriktlinjer följs. Läs mer på Svenska Neuroregister.

 • Miljö och hållbarhetspolicy

  Ladda ner utskriftsvänlig version

  Hälsa och miljötänkande går hand i hand. Neurology Clinic medverkar aktivt till en hållbar och hälsosam livsmiljö för nuvarande och kommande generationer genom göra medvetna, väl genomtänkta val på alla nivåer.

 • Miljöcertifiering

  För oss är miljön viktig och därför är vårt ledningssystem miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015.

Scrolla till toppen